Internet Gemeentegids
gemeente Zuid-West Friesland gemeente Zuid-West Friesland
hoofdpagina  provincie  links  bedrijf zoeken  bedrijvenplein  plattegrond  login
Gemeente Súdwest Fryslân Schoolgids Museumgids Clubgids Telefoongids Plaats zoeken
INFORMATIE
HISTORIE
ONDERWIJS
WONEN
CULTUUR / TE BEKIJKEN
ADRESSEN
RUBRIEKEN
AGENDA
wapen van de gemeente Zuid-West Friesland
De gemeente in beeld  
foto gemeente Zuid-West Friesland
foto gemeente Zuid-West Friesland
foto gemeente Zuid-West Friesland
foto gemeente Zuid-West Friesland
Zuid-West Friesland bij DagjeWeg.nl
Súdwest Fryslân
Allingawier / Fotograa Martinikerk Sneek - Fo De Zwette bij Loënga / Meer fotos...
rubriek zoeken Document zoeken Informatie Laatste 20 documenten
Antonius Ziekenhuis
Bolswarder Zaken
Brug en Sluis tijden
Crisishulp
De herten in het hertenkamp in Sneek
Markten
Steden & Dorpen
Warenmarkten
link zoeken Link zoeken Linken Laatste 20 linken
Alle Internetgemeentegidsen
Openbare diensten & Samenleving
Horeca
Evenementen
Gemeente
Algemeen
Bedrijfsleven
Toerisme
Sporten Súdwest Fryslân
ONDERWIJS
Muziek, Hobby, Kunst & Cultuur
GEZONDHEID - ZORG EN HULPVERLENING
Recreatie
Clubs & Verenigingen
Wetenswaardigheden
 BASISSCHOLEN (Christelijk)
CBS Bernegea - Abbega
CBS De Ark - Makkum
CBS De Bonkelder - Witmarsum
CBS De Brêge - It Heidenskip
CBS De Bron - Bolsward
CBS De Earste Trimen - Nijland
CBS De Finne - Ferwoude
CBS De Gearrin - Folsgare
CBS De Gielguorde - Lollum
CBS De Hoekstien - Arum
CBS De Oerdracht - Exmorra
CBS De Paadwizer - Parrega
CBS De Reinboge - Tjerkwerd
CBS De Skoalfinne - Warns
CBS De Skutslús - Stavoren
CBS De Trijetine - Schettens
CBS De Twatine - Gauw
CBS De Twine - IJlst
CBS De Vuurvlinder - Sneek
CBS East-Kime - Oosthem
CBS It Finster - Workum
CBS It Grovestinshôf - Koudum
CBS It Harspit - Oppenhuizen
CBS It Skulplak - Burgwerd
CBS It Swannenest - Molkwerum
CBS It Wrâldfinster - Heeg
CBS J.C.P. Salverda Skoalle - Wons
CBS Johannes Postschool - Sneek
CBS Julianaschool - Sneek
CBS Klavertrije - Oudega
CBS Mids de Marren - Gaastmeer
CBS Mr. van der Brug School - Woudsend
CBS Op 'e Hichte - Scharnegoutum
CBS Simon Havingaschool - Sneek
CBS Skoalfinne - Warns
CBS Van Haersma Bumaskoalle - Hommerts
CBS Wilhelminaschool - Sneek
 BASISSCHOLEN (Neutraal)
ABBS De Skulpe - Hindeloopen
Basisschool De Opbouw - Bolsward
NBB De Barte - Hemelum
 BASISSCHOLEN (R.K.)
RK BS Bonifatiusschool - Sneek
RK BS Gregoriusschool - Blauwhuis
RK BS Sint Maarten - Bolsward
RK BS St. Jozefschool - Heeg
RK BS St. Ludgerus - Workum
RK BS St. Martinus - Makkum
RK BS Thomas van Aquinoschool - Sneek
 BASISSCHOLEN (Speciaal)
SBO De Sudwester - Sneek
 BASISSCHOLEN (Verenigingen)
Bisschop Möller Stichting
Gearhing
Odyssee Scholen - Sneek
Stichting Palludara
Vereniging CBO Wunseraldiel
 ONDERWIJSONDERSTEUNING
5010
Dienst Uitvoering Onderwijs
Studiefonds Sint Geertruidsleen
Trainersgroep Weerbaarheid
 RIJSCHOLEN
Autorijschool Anna - Oudega
ABS Rijschool Sneek
Verkeers Opleidingscentrum Sneek
 VOLWASSENENONDERWIJS
Volksuniversiteit Friesland
 BASISSCHOLEN (Openbaar)
OBS De Blinker - Bolsward
OBS De Driemaster - Sneek
OBS De Kogge - IJlst
OBS De Marnewier - Kimswerd
OBS De Opslach - Arum
OBS De Oudvaart - Sneek
OBS De Pipegaal - Workum
OBS De Totem - Warns
OBS De Útskoat - Witmarsum
OBS De Welle - Koudum
OBS De Wyken - Sneek
OBS Epemaskoalle - IJsbrechtum
OBS It Iepen Stee - Makkum
OBS It Leech - Pingjum
OBS Zwetteschool - Sneek
 DIVERSEN ONDERWIJS
Tweedehands studieboeken
 ONDERWIJS & OPLEIDINGEN
AOC Friesland - Sneek
Bogerman College
CSG Anna Maria van Schurman
Maritieme Academie Harlingen
MarneCollege - Bolsward
Modevakschool
Praktijkschool Sneek
Ritmyk Muziekschool
ROC Friese Poort - Sneek
RSG Simon Vestdijk - Franeker
RSG Simon Vestdijk - Harlingen
Scholengemeenschap RSG - Sneek
VMBO Groen Sneek - Sneek
 WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS
Open Universiteit Studiecentrum Leeuwarden

Mist U een link? Stuur mail naar de Webmaster!

Terug naar begin linken Begin linken Zoekpagina Copyright Internet Gemeente Gids © 2000/2014